Berita : PDM Kota Samarinda


Rihlah Da'wah Majlis Tabligh PP Muhammadiyah di PDM Samarinda

Senin, 03-12-2012

Setelah di PDM Balikpapan, rihlah da'wah dilanjutkan ke PDM Samarinda.